Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

 

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Koolhydraken.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

 

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Ideal, overboeking of creditcard (via Pay.nl)

 

6. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 

7. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kun je op werkdagen contact opnemen met onze klantenservice per mail info@koolhydraken.nl

 

8. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.
In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


Aanvullende voorwaarden Facebookgroep & Cursus

Facebookgroep “Koolhydraken

1. Na aankoop van een of meerdere producten bij Koolhydraken krijg je, als je dit hebt aangevinkt bij bestelling, een link toegestuurd voor toegang tot de besloten Facebookgroep. Deze toegang is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De toegang tot de Facebookgroep houd je zo lang je lid blijft, echter dien je wel binnen 4 weken na aankoop lid te worden. Als je je 4 weken aanmeldt voor de groep houd je toegang zo lang je wilt, echter kan je later dan 4 weken na aankoop geen lid meer worden. Verlaat je de groep, of meld je je veel later aan, dan word niet opnieuw toegang gegeven.
3. Koolhydraken is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de doelen en/of aanmelden in de groep.
4. Doordat deelname aan de groep online geleverd worden en gebruik wordt gemaakt van een Social Media Platform, kan zij niet garanderen dat de groep op ieder moment bereikbaar is op iedere locatie.
5. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een lid te weigeren en/of uit de groep te verwijderen.

Deelname cursus/Facebookgroep
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de doelen van een cursist.
2. Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden en gebruik wordt gemaakt van een Social Media Platform, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Een lidmaatschap is zowel voor de cursus als in de FB-groep strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een cursist of Facebookgroepmember te weigeren.
5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit member geen recht op restitutie.

Intellectueel eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn Koolhydraken B.V. en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Koolhydraken B.V. verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de diensten van The Consumers te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Koolhydraken B.V.) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de geleverde producten en diensten. 
4. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Koolhydraken B.V. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Koolhydraken B.V.

Communicatie Facebookgroep

1. In de groep kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, het maken van reclame voor een product of dienst, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. Alle overige regels van de groep zijn te vinden in de groepsomschrijving op Facebook.
2. Het staat Koolhydraken B.V. te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.

Reviewbeleid

Alle geplaatste reviews op de site zijn geschreven en aangeleverd door klanten. Ze zijn inhoudelijk niet geredigeerd en er is niet voor betaald.